Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

A székesfehérvári Bregyó-köz-i atlétikai

csarnok felé sétálva Grabsits Viktor min-

dig kihúzza magát: büszke rá, hogy társ-

tervezőként része van az impozáns léte-

sítmény felépítményi tartószerkezetének

megvalósításában.

A fiatal mérnök tartószerkezeti tervezőként

számos jelentős munkát tett le már az asztalra.

Egyebek között az ő tervei alapján történt meg a

fülei műemlék római katolikus templom templom-

tér feletti dongaboltozatának monolit vasbeton

szerkezetekkel való megerősítése, s készült el az

új tetőszerkezet. S ő készítette a sukorói néprajzi

ház felújításának, valamint több ipari csarnoknak,

családi- és társasháznak a statikai tervezését.

A tartószerkezeti, statikai tervezés az építőmérnö-

ki szakma speciális része. Bár az ezzel foglalkozók

munkájának végeredménye nem olyan látványos,

mint például az épületeket tervező mérnököké,

egyértelmű, hogy tevékenységük nélkülözhetet-

len. S aki azt hiszi, hogy tartószerkezeteket ter-

vezni korántsem változatos munka, az kérdezze

meg Viktort. Meg fog lepődni a válaszon: szerinte

kevés érdekesebb, változatosabb mérnöki szakma

van az általa választottnál.

– Nagyon sokrétű a munkánk. A családi-és társas-

házaktól, a nagy ipari csarnokokig és a műemlék

épületekig sokféle építmény tartószerkezetén,

statikai tervezésén dolgozunk. S bár vannak ha-

sonló feladatok, két egyforma megoldás nincs.

Pályafutásom alatt nemhogy két egyforma tartó-

szerkezetet nem terveztem, de még két egyforma

szakvéleményt sem készítettem – mondja Viktor.

S hogy miért választotta az építőmérnöki szakmá-

nak ezt a speciális ágát?

– Apám baráti körében többen az építőiparban

dolgoztak. Láttam, hogy innovatív, alkotó te-

vékenységet végeznek, ezért az érettségi után

jelentkeztem az építőmérnöki pályára, és szerke-

zetépítő szakirányon szereztem diplomát. Azt már

a főiskolán eldöntöttem, hogy tervező szeretnék

lenni. A tartószerkezeteket pedig egy nyári gya-

korlaton szerzett kedvező tapasztalatok alapján

kedveltem meg. Az első gyakorlatomat egy kivi-

telező cégnél töltöttem, s az ottani munka nem

igazán nyerte el a tetszésemet. A következő évben

egy statikus irodánál voltam nyári gyakorlaton,

érdekes és jó feladatokat kaptam, s ezzel eldőlt,

a merre tovább kérdése, úgy döntöttem, ebbe az

irányba szakosodom. S nem bántam meg, válto-

zatos, érdekes feladat, igazi alkotói munka. A

mérnöki szakma egyébként is nagyszerű dolog:

globális szemléletet ad, nagyfokú önállóságot

biztosít, kreatív, változatos tevékenység. Folya-

matos önképzésre kényszerít, mert ahhoz, hogy jó

szakemberré váljon az ember, lépést kell tartani a

szakma, a módszerek, programok, termékek fej-

lődésével. Meggyőződésem, hogy érdemes a mér-

nök szakmának ezt a válfaját választani, annál is

inkább, mert ezen a területen kevés a jó szakem-

ber. A végzős mérnököket elszippantja Budapest,

kevesen jönnek úgymond, vidékre dolgozni. Pedig

érdemes, mert aki „odateszi magát” a feladatok-

hoz, megtanulja a szakmát, tanul az idősebbektől,

elsajátítja a sikeres munkához nélkülözhetetlen

mérnöki szemléletet, annak elismerik a munkáját.

11

Templomnak is tervezett

tartószerkezetet

Egy speciális építőmérnöki szakma